Tuyển dụng lao động xuất khẩu

TUYỂN 50 NAM HÀN XÌ TẠI PHÁP
1 Osaka 11000$

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 30 NAM DỰNG CỐT THÉP
4 Tokyo 14

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 50 NAM HÀN XÌ TẠI PHÁP
1 Osaka 11000$

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 50 NAM HÀN XÌ TẠI PHÁP
1 Osaka 11000$

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

TUYỂN 30 NAM DỰNG CỐT THÉP
4 Tokyo 14

Ngày PV: 11/2023 - Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHÍ RẺ TẠI NHẬT
40 Tokyo 4000 Nữ

6/2024 Công việc nhà xưởng ổn định, thu nhập tốt, điều kiện tuyển dụng đơn giản. Chốt đơn ngay.